Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου

Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου

Έχοντας υπόψη:Α. Τη Σχετική Νομοθεσία: Για την Διοίκηση Τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τεύχος Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης», ως ισχύει. Το ΠΔ 143/2010 (ΦΕΚ 236/τεύχος Α/27-12-2010) «Οργανισμός...