Νόμος 1155 ΦΕΚ Α΄122/8.5.1981

Περί αναγνωρίσεως της Πάτμου ως Ιεράς Νήσου και ρυθμίσεως εκκλησιαστικών τινών θεμάτων.
31/08/2023
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής απεφασίσαμεν

Άρθρον 1

1. Η Πάτμος της Δωδεκανήσου αναγνωρίζεται ως Ιερά Νήσος.

2. Η αναγνώρισις αύτη αποσκοπεί:
α) Εις την διασφάλισιν και έξαρσιν του ιδιάζοντος θρησκευτικού χαρακτήρος της Νήσου, την προστασίαν των ιερών της χώρων μετά των εν αυτοίς κειμηλίων και θησαυρών και την κατάλληλονπροβολήν και αξιολόγησιν αυτών.
β) Εις την δημιουργίαν καταλλήλων προϋποθέσεων διά την από ταύτης παγκόσμιονπροβολήν του ορθοδόξου πνευματικού πλούτου και την ευρυτέρανμετοχήν παντός εφιεμένου εις την μετά της Νήσου συνδεομένην πνευματικότητα.
γ) Εις την καθιέρωσιν της Νησού ως παγκοσμίου Προσκυνηματικού Κέντρου και εστίας πανελληνίου και διεθνούς πνευματικής ακτινοβολίας.

Άρθρον 2
Προς επίτευξιν των εν τω προηγουμέυωάρθρω σκοπών, θεσπίζονται τα κάτωθι ειδικά μέτρα :
α) Ανευ αδείας του Νομάρχου, εκδιδομένης μετά γνώμης της κατά το άρθρον 4 του παρόντος νόμου Επιτροπής, απαγορεύονται εις την περιοχήν της Νήσου πάσαι αι εκμεταλλεύσεις ή και χρήσεις ακινήτων, όσαι κατά την κειμένην νομοθεσία, χαρακτηρίζονται ως οίκοι ασέμνων γυναικών, κέντρα διακοπών και παραθερισμού, κέντρα διασκεδάσεως και ψυχαγωγίας, κέντρα τυχηρών παιγνίων, ως και πάσα εκμετάλλευσις οιουδήποτε χώρου προς κοινήν εν τη Κοινωνία διαβίωσινπλειόνων (κοσμικά κοινόβια) ή εκμετάλλευσις χώρων συναθροίσεως του κοινού. Τοιαύτη άδεια δεν χορηγείται, εάν αι ως άνω εκμεταλλεύσεις ή χρήσεις δύνανται να διαταράξουν καθ` οιονδήποτε τρόπον τον Ιερόν χαρακτήρα της Νήσου ή να παρακωλύουν την άσκησιν του μοναχικού βίου ή της θείας λατρείας ή το έργον της Πατμιάδος Εκκλησιαστικής Σχολής. Οι κύριοι, νομείς, κάτοχοι ή καθ` οιονδήποτε τρόπον εκμεταλλευταί των εις την Νήσον ήδη λειτουργουσών εκμεταλλεύσεων και των υφισταμένων χρήσεων ακινήτων, οσών εμπίπτουν εις τας απαγορεύσεις της παρούσης περιπτώσεως, υποχρεούνται να εφοδιασθούν δια της κατά τα ανωτέρω προβλεπομένης αδείας, χορηγουμένης εντός εξ (6) μηνών από της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος.
β) Επί των περιπτώσεων καθ` ας, δια την ανάπτυξιν δραστηριότητος πνευματικής ή θρησκευτικής φύσεως, απαιτείται άδεια των κρατικών Αρχών, αύτη παρέχεται μετά γνώμην της εκκλησιαστικής Αρχής της Νήσου.

Άρθρον 3
Κατά τας εορτάς του Ευαγγελισμού Ιωάννου του Θεολόγου (8 Μαίου, 26 Σεπτεμβρίου) και του Οσίου Χριστοδούλου του εν Πάτμω (16 Μαρτίου, 21 Οκτωβρίου) λαμβάνει χώραν γενικός σημαιοστολισμός των εν τη Νήσω Δημοσίων, Δημοτικών και Ιδιωτικών Καταστημάτων, των οικιών και των ελλιμενισμένων πλοίων. Διά την κατάρτισιν του μετά των εορτών τούτων συνδεομένων τελετών και λοιπών εκδηλώσεων ειδικωτέρου προγράμματος αρμοδία είναι η Εξαρχία Πάτμου, συνεργαζομένη προς τούτο μετά των Δημοτικών Αρχών της Νήσου και της εν τω επομένωάρθρωόριζομένης Επιτροπής.

Άρθρον 4

1. Συνιστάται ειδική Επιτροπή, εδρεύουσα εν Πάτμω, αποτελουμένη εκ των κάτωθι μελών:
α) του Πατριαρχικού Εξάρχου και Καθηγουμένου της Ι. Μονής Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, ως Προέδρου, αναπληρουμένου κατά την εν τη Ι. Μονή τάξιν.
β) δύο (2) εφημερίων της Νήσου, οριζομένων μετά των αναπληρωτών αυτών υπό του Εξαρχού Πάτμου κατά τα πρεσβεία της ιερωσύνης, λαμβανομένων υπ` όψιν και των μορφωτικών αυτών προσόντων.
γ) του Δ/ντού του Εκκλησιαστικού Λυκείου Πάτμου ή του νομίμου αναπληρωτού του.
δ) του Δημάρχου Πάτμου ή του νομίμου αναπληρωτού αυτού.
ε) τριών (3) Πατμίων δημοτών, εκπροσωπούντων κατά τεκμήριον τας παραγωγικάς της Νήσου τάξεις, προτεινομένων μετά των αναπληρωτών των, ανά τριετίαν υπό του Δημοτικού Συμβουλίου Πάτμου, εφ` όσον ήθελον υποβάλει σχετικήν προς τούτο αίτησιν εις τον Δήμον Πάτμου ή ήθελονπροταθή υπ` αυτού εν περιπτώσει μη υποβολής σχετικής αιτήσεως.
στ) του ειρηνοδίκου Πάτμου ή του νομίμου αυτού αναπληρωτού και εν ελλείψει, απουσία ή κωλύματι αυτών του Διοικητού Χωροφυλακής Πάτμου ή του νομίμου αναπληρωτού του.

2. Τα μέλη της κατά την προηγουμένηνπαράγραφον Επιτροπής δέον να είναι χριστιανοί ορθόδοξοι.

3. Η Επιτροπή συνεδριάζει νομίμως, εάν παρίστανται τουλάχιστον πέντε (5) εκ των μελών αυτής, οπωσδήποτε δε ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής αυτού, αι δε αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφίαν των παρόντων. Εν ισοψηφία υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

4. Η συγκρότησις της κατά την παράγρ. 1 του παρόντος άρθρου Επιτροπής γίνεται δι` αποφάσεως του Νομάρχου. Η μη συμπλήρωσις της συγκροτήσεως της Επιτροπής δια πάντων των μελών αυτής δεν κωλύει την λειτουργίαν της, εφ` όσον κατά τας συνεδριάσεις υφίσταται η κατά την παρ. 3 του παρόντος άρθρου προβλεπομένη απαρτία.

5. Η συμμετοχή εις την Επιτροπήν είναι τιμητική και ουδεμία αποζημίωσις ή αμοιβή καταβάλλεται.

Άρθρον 5
Εργον της Επιτροπής είναι:
α) Η εισήγησις προς τας Αρχάς της Πολιτείας και της Εκκλησίας της λήψεως παντός ενδεικνυομένου μέτρου, διά την διασφάλισιν της ιερότητος της Νήσου και την προαγωγήν της πνευματικής ακτινοβολίας αύτης και η μέριμνα διά την υλοποίησιν των εισηγήσεών της τούτων.
β) Η παρακολούθησις της εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος νόμου και των λαμβανομένων προς τούτο μέτρων.
γ) Η ανάληψις πάσης δραστηριότητος αποσκοπούσης εις την κατά τον λυσιτελέστερον τρόπον πραγματοποίησιν του εις ον αποβλέπει ο παρών νόμος σκοπού.

Άρθρον 6

1. Η εν τη παραγρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 346/1976 “περί τρόπου πληρώσεως εφημεριακώντινων θέσεων και συστάσεως Ειδικών Σχολών Ιερατικής Μορφώσεως” προβλεπομένη προθεσμία παρατείνεται επί μίαν τριετίαν από της ληξεώς της, ήτοι μέχρι 31.8.1973.

2. Η παρεχομένη κατ` έτος υπό του Πανελληνίου Ιερού Ιδρύματος Εύαγγελιστρίας Τήνου εισφορά προς την Στέγην Ευγηρίας αυτού ορίζεται από του οικονομικού έτους 1981 εις 6 % επί των ακαθαρίστων εισπραξεών του του προηγουμένου έτους. Προτάσει της Διοικούσης Επιτροπής του Ιερού Ιδρύματος επιτρέπεται η αύξησις του ποσοστού της εισφοράς, δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών.

Άρθρον 7
Η υπό της διατάξεως του άρθρου 24 παρ. 1 εδ. η του Α. Ν. 976/1946 “περί Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος” προβλεπομένη ετησία επιχορήγησις του Κράτους προς την ΑποστολικήνΔιακονίαν ορίζεται από του οικονομικού έτους 1981 εις το ποσόν των δραχμών δέκα πέντε εκατομμυρίων (15.000.000), δυναμένη, να αυξομειούται δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, αναλόγως προς τας εκάστοτε ανάγκας αυτής.

Άρθρον 8
Η ισχύς τον παρόντος νόμου άρχεται από τη δημοσιεύσεως αυτού διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ΄Ημών σήμερον κυρωθείς , δημοσιευθήτω δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη 6 Μαΐου 1981

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ

0 Σχόλια

Υποβάλετε ένα Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Μπορεί επίσης να βρεις ενδιαφέροντα …

Το νομικό καθεστώς των «ιερών χώρων»

Το νομικό καθεστώς των «ιερών χώρων» Του Βασιλείου.Κ. Μάρκου, διδάκτορα  Εκκλησιαστικού Δικαίου της Νομικής Σχολής Αθηνών Με αυτήν την αφορμή,...

Χάρτης ZOE Πάτμου.                ΦΕΚ 621/ 01.08.2001

Χάρτης ZOE Πάτμου. ΦΕΚ 621/ 01.08.2001

Προεδρικό διάταγμα 16/7/01 - Άρθρο 2' Α.Ι. Περιοχές με στοιχείο Β (Β1 έως Β33) 1. Οι θέσεις και τα ειδικότερα όρια των περιοχών αυτών...