Ενέργειες της υπηρεσίας μας αναφορικά με εργασίες /κατασκευές στην περιοχή Λυγγίνουστη Νήσο Πάτμο και συγκεκριμένα σε οικόπεδο ιδιοκτησίας κου Ρόμπιν Μάξγουελ Τζον Μπόουι

21/03/2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &

ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ταχ. Διεύθυνση: Ιερού Λόχου 4

Τ.Κ.85131, ΡΟΔΟΣ

Πληροφορίες: Ε. Πανοπούλου

Τηλ.:22413 – 63123

Email: e.panopoulou@rho.pnai.gov.gr

ΠΡΟΣ:

ΥΠΕΝ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ & ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ

ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ

( Υπόψη κου Τούση Ε.) ( e-mail:eyed-ne@prv.ypeka.gr)

ΚΟΙΝ.:

1.ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ Υ.ΔΟΜ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ

(e-mail:ydkal@kalymnos.gr)

2.ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΚΩ

3.ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ (υπόψη κας Παπαθανάσογλου Αντωνίνας) e-mail:gl@synigoros.gr

4.Ιωάννα Μέμου e-mail:ioannamemou@gmail.com

5.Μαρία – Πηνελόπη Λιακόγκονα e-mail:marialiakogona@gmail.com

ΘΕΜΑ: « Ενέργειες της υπηρεσίας μας αναφορικά με εργασίες /κατασκευές στην περιοχή Λυγγίνουστη Νήσο Πάτμο και συγκεκριμένα σε οικόπεδο ιδιοκτησίας κου Ρόμπιν Μάξγουελ Τζον Μπόουι ».

ΣΧΕΤ.:

1. Ο Ν.1650/85 (ΦΕΚ 160 Α΄/18-10-86) «Για την προστασία του περιβάλλοντος» όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

2. Ο Ν.4014 (ΦΕΚ 209 Α΄/21-09-2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και  δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος».

3. Ο Ν.4042/2012(ΦΕΚ 24/Α): Ποινική προστασία του περιβάλλοντος- Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ-Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων-Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ- Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

4. O NOMOΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 4843 ΦΕΚ Α 193/20.10.2021 Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018……… και συναφείς ρυθμίσεις για την ενεργειακή απόδοση στον κτιριακό τομέα, καθώς και την ενίσχυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και του ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, και άλλες επείγουσες διατάξεις και ειδικότερα το άρθρο 50: «Τροποποίηση διαδικασίας περιβαλλοντικών ελέγχων Τροποποίηση του άρθρου 20 του ν. 4014/2011».

5. Η ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β) «Μέτρα όροι και πρόγραμμα για την  εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)»όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

6. Ο Ν.4685/2020 ( ΦΕΚ 92Α) Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας ,ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις. Ειδικότερα το Άρθρο 89: Ρυθμίσεις για την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών.

7. Το με Α.Π.ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/31024/3132/22-6-2018 έγγραφο του ΥΠΕΝ – Σώμα Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος – Τμήμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος με το οποίο διαβιβάστηκε επιστολή της «Εταιρείας Πατμιακού Πολιτισμού».

8. Το με Α.Π.οικ.44720/ ( Σχετ.26393/18) 31-07-2018 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου – Τμήμα Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Δωδ/σου με το οποίο διαβιβάστηκε επιστολή της «Εταιρείας Πατμιακού Πολιτισμού».

9. Το με Α.Π.267090/60336/2019/6-12-2019 έγγραφο του Συνηγόρου του Πολίτη περί διαμαρτυρίας για μη συμμόρφωση με αποφάσεις Διοικητικών Δικαστηρίων.

10. Το με Α.Π.267090/7446/2020/10-2-2020 έγγραφο του Συνηγόρου του Πολίτη περί υπενθύμισης αναπάντητης επιστολής περί διαμαρτυρίας για μη συμμόρφωση με  αποφάσεις Διοικητικών Δικαστηρίων.

11. Το με Α.Π.οικ.12137/17-3-2020 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου-Τμήμα Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Δωδ/σου περί διαβίβασης πράξης βεβαίωσης παράβασης του Σώματος Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος – Τμήμα Επιθεώρησης Δόμησης και Κατεδαφίσεων ΥΠΕΝ που αφορά σε εκτροπή ρέματος στο ανατολικό όριο γηπέδου που βρίσκεται στην θέση «Λυγγίνου» της νήσου Πάτμου Νομού Δωδ/σου για την ανέγερση κατοικίας ιδιοκτησίας κ. Ρόμπιν Μάξγουελ Τζον Μπόουι.

12. Την με Α.Π. 190/20/22-7-2020 έκθεση αυτοψίας της υπηρεσίας μας σε οικόπεδο στη θέση Λυγγίνου Νήσου Πάτμου ΠΕ Δωδ/σου ΠΝΑΙ ιδιοκτησίας Ρόμπιν Μάξγουελ Τζον Μπόουι.

13. Το από 9/12/2020 υπόμνημα του Ρόμπιν Μάξγουελ Τζον Μπόουι δια της πληρεξούσιου δικηγόρου του Μαρία – Πηνελόπη Λιακόγκονα.

14. Η από 20/01/2022 ( Α.Π. υπηρεσίας μας 84/7-2-2022) Αναφορά των Ιωάννας Μέμου, Αλεξάνδρα Κατσιβελάκη, Νικόλαου Φαρμακάκη, Θεολόγο Μαυρουδή, Νικόλαο Μωραίτη, Βικτωρία Σιδηροπούλου, Ελένη Οικονομίδου, Willebrordus Slujters, Πηνελόπη Μαυρουδή, Δημήτρη Φωκιανού, Giuseppe Notarbatolo

Di Sciara, Flavia Pizzi για την μη εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων που αφορούν θέματα προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και συγκεκριμένα την απόφαση ΣτΕ Α962/2018 και την απόφαση του Διοικητικού Εφατείου Πειραιά ( Α369/2018).

15. Το με Α.Π.ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/10382/780/2-3-2022 έγγραφο του ΥΠΕΝ-Γενική Δ/νση Σώματος Επιθεωρητών & Ελεγκτών –Σώμα Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος- Τμήμα Επιθεώρησης Δόμησης και Κατεδαφίσεων.

Σε συνέχεια των -14- και -15- σχετ. θα θέλαμε να ενημερώσουμε για τα εξής:

Μετά την -12-σχετ. έκθεση αυτοψίας της υπηρεσίας μας και την κλήση του κου Ρόμπιν Μάξγουελ Τζον Μπόουι για παροχή έγγραφων εξηγήσεων κατατέθηκε στην υπηρεσία μας δια της πληρεξούσιας δικηγόρου κας Μαρίας – Πηνελόπη Λιακόγκονα το -13-σχετ. υπόμνημα με το οποίο ο ιδιοκτήτης του οικοπέδου δηλώνει την πρόθεσή του να προβεί στην προσήκουσα διάθεση των αποβλήτων εκσκαφών ευθύς ως περαιωθεί η εκκρεμοδικία για την νομιμότητα της άδειας οικοδομής της οικίας του και κατόπιν οδηγιών της Υπηρεσίας Δομήσεως Καλύμνου. Ωστόσο η υπηρεσία μας και προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία ελέγχου, τελεί σε αναμονή ενεργειών της ανωτέρω υπηρεσίας ( Υπηρεσία Δόμησης Καλύμνου ) αναφορικά με όσα είχαν ζητηθεί με την -12-σχετ. η οποία της διαβιβάσθηκε. Συγκεκριμένα με την -12-σχετ. έκθεση αυτοψίας της υπηρεσία μας είχε ζητηθεί από την Υπηρεσία Δόμησης Καλύμνου μεταξύ άλλων ,να ελέγξει τα στοιχεία διαχείρισης των αποβλήτων ( ΣΔΑ ) που έχουν υποβληθεί κατά την φάση έκδοσης των οικοδομικών αδειών και να προβεί στην ενημέρωση των διαχειριστών ΑΕΚΚ ( ιδιοκτήτη οικοπέδου και εργολάβο ) ως προς τις υποχρεώσεις τους για την συμμόρφωση με τις διατάξεις για την ορθή διαχείριση των ΑΕΚΚ σύμφωνα με την -5-σχετ. ΚΥΑ και ειδικότερα το Άρθρο 7 άλλως να επιβληθούν οι ανάλογες κυρώσεις.

Επιπλέον με το παρόν:

1. Η Υπηρεσία Δόμησης Καλύμνου παρακαλείται να ενημερώσει την υπηρεσία μας αν είναι σε ισχύ οι εκδοθείσες οικοδομικές άδειες δηλαδή η υπ’αριθμ.326/2006 όπως αναθεωρήθηκε με την υπ’αριθμ.αναθ.22/2011 και την υπ’αριθμ.αναθ.40/2016.

2. Η κα Ιωάννα Μέμου παρακαλείται να αποστείλει την Απόφαση Δ’ τμήματος Συμβουλίου Επικρατείας 962/2018 και την Απόφαση Διοικητικού Εφετείου Πειραιά Α369/2018 τα οποία αναφέρονται ως -1-&-2- συν. στην Αναφορά που υπέβαλε στην υπηρεσία μας χωρίς αυτά να έχουν διαβιβασθεί.

Εσωτερική Διανομή:

1. Η.Χ. Α

2. Φακ Υπόθεσης

3. Πανοπούλου Ελένη( με e-mail)

4. Δ/ντής ( με e-mail)

/με Α’ βαθμό

ΜΕ Ε.Π.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΚΟΥΡΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

MSc/με Α’ βαθμό__

Δείτε εδώ το πρωτότυπο έγγραφο

0 Σχόλια

Υποβάλετε ένα Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Μπορεί επίσης να βρεις ενδιαφέροντα …

Περί Συμβουλίου Επικρατείας

Περί Συμβουλίου Επικρατείας

Το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) είναι το Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο. Η (σημερινή ως έχει) λειτουργία του ξεκίνησε στις 17 Μαΐου του 1929. Αποτελεί τον...

Δελτίο τύπου

Δελτίο τύπου

του Σ.Π.Π.Π. Ιππόκαμπος Πάτμος, 15.06.2024 Έχουμε δεχτεί διαμαρτυρίες και ερωτήματα για την σιωπή μας όσον αφορά την ανέγερση δύο οικοδομών στη θέση Μελογάκι....