Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πάτμου – Θέμα: «Αίτηση Μιχαήλ Καμπόσου του Ελευθερίου»

15/12/2009

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Απόσπασμα εκ του αριθμ. 28/2009

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ          πρακτικού συνεδριάσεως Δημοτικού

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ  Συμβουλίου.

       ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

Αριθμ. Απόφασης 217/2009    ΘΕΜΑ:            «Αίτηση Μιχαήλ Καμπόσου του Ελευθερίου».

Πάτμος και στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος Χώρας, σήμερα την 14η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα 3μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Πάτμου κατόπιν της αριθμ. 9223/9-12-2009 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου του, επιδοθείσα σε κάθε ένα εκ των Συμβούλων, σύμφωνα με το άρθρο 95 του Νόμου 3463/2006(Δ.Κ.Κ.),

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία επειδή επί συνόλου 13 μελών ευρέθησαν παρόντα τα δώδεκα (12).

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 1) Μαστροπέτρος Γεώργιος, 2) Κατσαρός Αναστάσιος, 3) Γρύλλης Αριστείδης, 4) Γαμπιεράκη Σούλα, 5) Καμπόσος Σταύρος, 6) Γρύλλης Παντελής, 7) Μιχελλής Αλέκος, 8) Μαύρου Νομική, 9) Φέγγαρος Αντώνιος, 10) Μαραβέλιας Αντώνιος, 11) Σίλλινγκερ Ελεονώρα και 12) Τουρτουλής Διαμαντής παρισταμένου και του κ. Δημάρχου.

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 1)Καμίτσης Εμμανουήλ, απουσιάζων εκτός έδρας.

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 12γ θέμα της ημερησίας διατάξεως κι έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου:

  1. – Την     αίτηση του Μιχαήλ Καμπόσου του Ελευθερίου με θέμα: «Καθαρισμός και διαπλάτυνση του παλαιού δρόμου προς τον ΓΕΡΑΝΟ στην περιοχή «Λυγγίνου» Ν. Πάτμου» με την οποία ζητά «με δικά του έξοδα να καθαριστεί και να διαπλατυνθεί λίγο ο ύπαρχον παλαιός δρόμος προς τον «Γερανό», να φθάσει μέχρι την παραλία του «Λυγγίνου» (κοντά στο ρεματάκι), για να είναι εύκολη και άνετη η πρόσβαση του κοινού προς τη θάλασσα».
  2. – Την εισήγηση του Προέδρου επί του θέματος σύμφωνα με την οποία προτείνει την έγκριση του αιτήματος του παραπάνω αναφερόμενου και την επίβλεψη του έργου από την επιτροπή Προστασίας Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του, την εισήγηση του Προέδρου του, την παραπάνω αναφερόμενη αίτηση, το άρθρο 93 του Νόμου 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.),

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει το αίτημα του Μιχαήλ Καμπόσου του Ελευθερίου ο οποίος με δικά του έξοδα θα προβεί στον καθαρισμό και τη διαπλάτυνση του υπάρχοντος παλαιού δρόμου προς τον «Γερανό», μέχρι την παραλία του «Λυγγίνου» (κοντά στο ρεματάκι), για να είναι εύκολη και άνετη η πρόσβαση του κοινού προς τη θάλασσα.

Το έργο θα εκτελεστεί με την επίβλεψη της επιτροπής Προστασίας Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου. Κατά τη συζήτηση του θέματος αυτού είχε αποχωρήσει ο Δ.Σ Μιχελλής Αλέκος.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 217/2009 Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το πρακτικό τούτο και υπογράφεται ως εξής.

Ο Πρόεδρος     Τα Μέλη

Μαστροπέτρος Γεώργιος         Φέγγαρος Αντώνιος

Γ ρύλλης Παντελής- Μαύρου Νομική Κατσαρός Αναστ.- Κάμποσος Σταύρος Γρύλλης Αριστ.- Γαμπιεράκη Σούλα Μιχελλής Αλέκος – Μαραβέλιας Αντώνιος Σίλλινγκερ Ελεονώρα- Τουρτουλής Διαμαντής

Ακριβές Απόσπασμα Πάτμος,15-12-2009 Ο Δήμαρχος

0 Σχόλια

Υποβάλετε ένα Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Μπορεί επίσης να βρεις ενδιαφέροντα …

Περί Συμβουλίου Επικρατείας

Περί Συμβουλίου Επικρατείας

Το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) είναι το Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο. Η (σημερινή ως έχει) λειτουργία του ξεκίνησε στις 17 Μαΐου του 1929. Αποτελεί τον...

Δελτίο τύπου

Δελτίο τύπου

του Σ.Π.Π.Π. Ιππόκαμπος Πάτμος, 15.06.2024 Έχουμε δεχτεί διαμαρτυρίες και ερωτήματα για την σιωπή μας όσον αφορά την ανέγερση δύο οικοδομών στη θέση Μελογάκι....